Stichting Weggeefwinkel Amersfoort

Bezoekadres: Keerkring 118, 3813 BC Amersfoort

Postadres: Keerkring 118, 3813 BC Amersfoort

Email: wgwAmersfoort.secretariaat@Gmail.com

Kamer van Koophandel nummer: 64589749

RSIN: 855733421

IBAN Triodosbank: NL86 TRIO 0254 4045 61 t.n.v. Stichting Weggeefwinkel Amersfoort


Doelstelling van de stichting

1. Het innemen en weggeven van goederen van en aan inwoners van Amersfoort en omgeving om bij te dragen aan een duurzame samenleving met meer cohesie en minder consumptie. Deze activiteit is gericht op alle inwoners van Amersfoort.2. het bevorderen van de sociale cohesie tussen de bewoners van de wijk. Deze activiteit is vooral bedoeld voor de wijk waarin de Weggeefwinkel is gevestigd. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting Voortbordurend op de statutaire doelstelling zijn voor 2016 20 projecten geformuleerd; 10 kosten geen geld, 10 wél, die gefinancierd moeten worden uit individuele donaties en sponsoring. Dat laatste al of niet in natura en voor zover passend binnen de doelstelling van de Weggeefwinkel. Per project is de prioriteit aangegeven van 1 hoog tot laag 3. 2016 is het jaar van 1. opbouw van de organisatie en 2. uitbouw van de activiteiten. Ad 1. Opbouw in de zin van een meer hechte organisatie, onder aanvoering van het nieuwe stichtingsbestuur. Met alle medewerkers zijn gesprekken gevoerd en zijn vrijwilligerscontracten afgesloten.. Medewerkers en bestuur hebben maandelijks overleg. In de eerste helft van 2016 vindt interne scholing plaats: 5 bijeenkomsten met als thema’s communicatie, omgaan met elkaar en omgaan met (agressieve) cliënten. Opbouw ook in fysieke zin: het pand dat wij 12.5 jaar geleden om niet van de gemeente ter beschikking hebben gekregen vertoont ernstige gebreken en is oncomfortabel voor bezoekers en medewerkers. Dat pand wordt dit jaar door ons opgeknapt en heringericht om zo tot een overzichtelijke presentatie van de goederen te komen op basis van een doordachte logistiek. Ook het drassige terrein buiten wordt dit jaar opgeknapt en heringericht om de ontmoetingsfunctie voor met name wijkbewoners beter gestalte te geven. Ad 2. De uitbouw beweegt zich verschillende lijnen. De eerste is de aandacht uitbreiden van de spullen die worden weggegeven naar de context waarin dat gebeurt, het afgeven van een signaal over een maatschappij van overconsumptie. Meer aandacht dus voor de boodschap door binnen het pand de multifunctionele ruimte geschikt te maken voor groepsbijeenkomsten over een duurzame economie, beperking van grondstoffengebruik, etc. De tweede is de uitbouw van onze functie in een probleemwijk met veel segregatie en veel jeugdvandalisme. Op initiatief van de gemeente neemt de WGW deel aan een breed overleg om de wijk een betere toekomst te geven Onze maandelijkse themabijeenkomsten in de vorm van een markt op het voorterrein willen wij meer toesnijden op zaken die in deze wijk spelen en die het onderling contact bevorderen. De derde lijn is de uitbouw van contacten met de kringloopcentra en met de lokale organisaties die ook naar duurzaamheid streven.

Het beloningsbeleid

De Stichting Weggeefwinkel kent slechts vrijwilligers en stagiaires. De WGW is een erkend leer-werk-bedrijf en biedt stageplaatsen aan studenten van het MBO Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Momenteel werken er 20 vrijwilligers en drie stagiaires. De vrijwilligers en stagiaires krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting WGW-A krijgt geen subsidie. Ze is afhankelijk van donaties. Daarnaast worden voor speciale behoeften of projectactiviteiten fondsen benaderd. De activiteiten van 2015 zijn beschreven in het jaarverslag. In 2016 staan herinrichting van het buitenterrein en van de winkel op het programma.

Erkend Leerbedrijf en ANBI Status

De Weggeefwinkel is sinds 2014 erkend leerbedrijf voor het MBO en heeft sinds 2016 de ANBI-status. We ontvangen geen subsidies, en betalen alle onkosten uit donaties en fondsen.

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. O.a. hebben we een publicatieverplichting op onze site en moeten we jaarlijks een financiële verantwoording afleggen. Het grote voordeel is dat een ANBI een aantal belastingvoordelen heeft: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.